To dager – bestemmer fire år!

ER DU KLAR?

Forbundstinget – to dager hvert fjerde år kan vi utøve vår eiermakt i Norges Motorsportforbund.

Endring starter på toppen

I forbundstinget beslutter vi vår strategi (idrettspolitiske dokument, organisasjon, lov og budsjett). Vi velger våre ledere til forbundsstyret, og gir dem fullmakt og tillit i fire år til gjennomføre strategien.

Forbundsstyret fordeler innbyrdes ansvar og roller som ikke er beskrevet i loven. Dette uttrykkes i styrets egen instruks som gir rammene for styres arbeid. Strategien skal implementeres. Mål, ressurser og myndighet delegeres til underliggende organisasjonsledd. Dette danner grunnlaget for senere oppfølging og rapportering etter en gitt tidsplan.

Tilsvarende utarbeides instruks for generalsekretæren og rammer for administrasjonens arbeid. Arbeidsgiveransvaret skal i varetas og ledelse skal være i tråd med forbunds og idrettens verdier og medlemmenes beslutninger fra forbundstinget.

Ledelse – så enkelt – så vanskelig!

 

Min motivasjon

Jeg stiller som presidentkandidat i Norges Motorsportforbund til tinget 22-23. april 2017, fordi:

  • Jeg ønsker å bidra til at alle våre medlemmer blir hørt og kan samles om felles visjon, mål og strategier for å løfte motorsporten fram i lyset (hvor vi fortjener å være)
  • Jeg ønsker å bidra til å utvikle en god klubbøkonomi for å skap bedre rekruttering til barne-, ungdoms, kvinne- og breddeidretten – ingen er bedre til å utvikle et inkluderende idrettsmiljø enn klubbene selv!
  • Jeg ønsker å bidra til å utvikle en langsiktig, forutsigbar og kunnskapsbasert modell for toppidrett, som har tillit hos utøvere, trenere og  tillitsvalgte
  • Jeg ønsker å bidra til utvikle motorsportens omdømme, idrettslige anerkjennelse, underholdningsverdi, mediadekning og sponsoring
  • Jeg tror på samarbeid om viktige felles saker – og ønsker å bidra med mine gode relasjoner og nettverk (til klubber, andre særforbund, NIF/regioner, politikere, Kulturdepartementet, bransjen, og andre viktige samarbeidspartnere: NMK, NTG, NMCU, NBF, KNA, Trygg Trafikk, m.fl.)
  • Jeg ønsker å bidra til å utvikle potensialet for samfunnsynergier mellom motorsporten, folkehelse, trafikksikkerhetsopplæring, intergrering av funksjonshemmede, utvikling av miljøteknologi, reiseliv og andre næringssynergier (se forskning under Fjord Motorpark)
  • Jeg tror også min lidenskap for motorsporten, erfaring som utøver og klubbleder, kombinert med bred lederfaring fra næringslivet, gir en god plattform for ledelse av forbundet til beste for våre medlemmer, utøvere, trener, funksjonærer, klubber og administrasjonens ansatte (se idrettsbakgrunn,  yrkesbakgrunn og CV)

Strategi

En forutsetning for å vite hvor man skal – er å vite hvor man er

Når ble det sist gjort en grundig strategisk analyse i Norges Motorsportforbund? La oss må fakta på bordet! Det er mange medlemmer som har spørsmål om forbundets utvikling. Spørsmålene er mange: utvikling av lisenser, løpsdeltakelse, barneidrett, kvinneidrett, toppidrett, økonomisk utvikling, lisenspriser,  for å nevne noe. I tillegg kommer idrettspolitisk utvikling i NIF, og alle eksterne faktorer. Politisk utvikling, nye lovreguleringer, miljøkrav, sikkerhetskrav, folks generelle holdning til motorsport m.m. Svak analyse gir svak strategi – shit in – shit out!

Manglene visjon – gir forvirring

Visjon skal gi motivasjon og gi felles retning. Spiller vi på lag? Hele vår organisasjon må få en felles virkelighetsoppfattelse. Vi har behov for å drøfte analyser i felleskap slik at vi forstår forbundets utfordring og situasjon.  Først da kan vi samles om en felles visjon. Felles erkjennelse gir grunnlag for felles handling. Da vi sammen lykkes – og løfte motorsporten fram i lyset hvor vi fortjener å være!

Uten involvering – skaper vi motstand

Våre medlemmer ønsker medlemsfordeler. Det er grunntanken i vår idrettsmodell om å skape idrettslige verdier. Våre klubber utgjør et nettverk av medlemmer som søker sammen for å oppnå fordeler og felleskap. Forbundet er et enda større nettverk for klubbene som skal gi oss ytterligere medlemsfordeler. Videre vi den del av flere nettverk NIF, FIM, EFRA, UIM, o.s.v. Medlemsfordelene er mange: spillemidler til å bygge idrettsanlegg, idrettskompetanse, felles konkurranseregler, motorsportforskrift og andre regulering for å lov å utøve våre idretter, forsikringsordninger, m.m. Våre medlemmer ønsker å delta for å drøfte rammebetingelser og optimalisere felles medlemsfordeler. Vi ønser å forstå beslutninger som tas. Alle må ha en mulighet til å bli involvert. Vinn – vinn kan bare skapes i fellesskap!

Uten tydelig plan og ledelse – fortsetter vi som før

Vi har mange planer i vårt forbund. Leder vi vårt forbund etter idrettens prinsipper og verdier? En plan gir mål, strategi, struktur og organisering, budsjett med ressurer. Oppfølgingen krever disiplin. Tilsvarende som det kreves i våre idretter om vi ønsker å oppnå resultater. Vi ønsker ny retning og god ledelse.

Idrett

Våre naboland imponerer med store folkelige breddearrangement. Her fra starten på Stangebroslaget i Sverige med rundt 500-600 enduro-utøvere i hvert heat, og rundt 2.600 utøver totalt, samt ca. 6.000 besøkende  (2016).

Breddeidretten er hjertet i vårt forbund

Uten breddeidretten ville ikke Norges Motorsportforbund eksistert. Hvorfor opplever vi at motorsporten i våre naboland har en helt annen oppslutning og anerkjennelse? Vi kan lete etter mange «bortforklaringer», men her har vi mye å lære.

Det er klubbene som har kompetansen til å skape et godt og inkluderende idrettsmiljø, men sliter med å få klubbøkonomien til å dekke et godt treningstilbud og gode arrangementer. I idrettspolitisk dokument fra 2013 besluttet tinget følgende mål: «NMF skal legge til rette for at klubbene skal kunne samarbeide enkelt for å utvikle regionale konkurranser og arrangementer både i antall, variasjon og kvalitet. Mange små lokale konkurranser skal stimulere til økt aktivitet. Modeller for uhøytidelige breddearrangement for mosjonister må utvikles«. Hvor mange nye modeller for uhøytidelige breddearrangement har vi utviklet de siste årene? Vi må tilrettelegge for fleksibilitet i våre reglementer slik at klubbene får mulighet til å være kreative og teste ut nye konsepter som kan bli populære og lønnsomme. Skal vi skape en folkesport og gi vårt bidrag til god folkehelse i samfunnet, må vi også tilrettelegge for innovasjon og nytenkning.

 

Bjørn Elian gleder seg til å bli 5 år og delta med de kule gutta og jentene, Karmøy 04.06.2016

Enklere tilrettelegging for barneidrett

Forskningsresultater fra 2013 viser at folks holding til motorsport er at idretten ikke er barnevennlig og bidrar lite til folkehelsen (svært lav score). Blant folk som er interessert i motorsport er scoren klart høyere. Altså kunnskap om barneidrett og motorsport gir folk mer positive holdninger. Det er en forutsetning for rekruttering av barn at foreldrene er positive. Vi må få barneidretten og folkehelsegevinsten fram i lyset.

Barneidrett er enklere å tilrettelegge for enn ungdoms- og voksenidrett.  Tilnærmet ingen støyproblematikk og lavere risiko. Vi kan løfte motorsporten ut fra «hjemmestedene» og gjøre den synlig og mer tilgjengelig for befolkningen. Konsepter for nærmiljøanlegg kan utvikles for knattecross og elektrifisert RC.

For båtsport er utfordringene knyttet mest til det regulatoriske i småloven og krav til minstealder. I tillegg setter vannscooterforskriften begrensninger for nærhet til land. Også i båtsport er støyproblematikken og risikoen lavere med barneidretten. Det gir en mulighet for å regulere passende sjøområder til barne-båtsport synlig i nærhet til befolkningen. Utvikling av en egen anleggstrategi for barneidrett er verdt å se nærmere på.

Gratulerer til VM- og motocrossutøver Genette Våge med stipend fra Olympiatoppen, her sammen med vår sportsjef i NMF, Tommy Rovelstad.

Langsiktig, forutsigbar og kunnskapsbasert toppidrett

Det er var svært gledelig at våre unge utøvere Genette Våge (MX) og Stian Schjetlein (vannjet) fikk tildelt stipend hos Olympiatoppen. Dette et strategisk viktig samarbeid som gir tilgang til Norges fremste idrettfaglige kompetanse. Norges Motorsportforbund har 2 av 93 stipend ved Olympiatoppen, ett mer enn i 2016. Med vår store medlemsmasse må potensialet vesentlig større?

I idrettspolitisk dokument 2013 står følgende: «Hovedmålet bør være at NMF er en av verdens beste motorsportnasjoner».  I båtsport har vi lykkes i flere grener og oppnådd VM-medaljer. Vi arbeider godt med toppidrettssatsningen innenfor flere av våre grener. I andre grener er arbeidet til stor frustrasjon. Det går ut over våre utøvere, trener og vårt omdømme. Vi må vurdere vår toppidrettsmodell på ny. Skal vi virkelig bli verdens beste motorsportnasjon? Da har vi et stykke igjen og vi må søke råd hos verdens fremste kompetansemiljøer.

Uansett hvilken ambisjon forbundstinget bestemmer  i 2017 – må vi skape langsiktighet, forutsigbarhet og utvikle en kunnskapsbasert toppidrett. Toppidrett er fag! Vi må finne en riktig ansvars- og rollefordeling mellom tillitsvalgte og våre idrettsfaglige i administrasjonen. Også her er må vi skapes felles forståelse og bygge gjensidig tillit om vi skal lykkes!

Pål Anders Ullevålseter er en erfaren toppidrettsutøver og en av våre fremste ambassadører. Pål Anders er verdt å lytte til. Her fra en god samtale på MC-messen 11.03.2017

Idrettslig anerkjennelse, mediadekning og sponsoring

Omtalte forskningsresultater fra 2013 viser også at folk er positive til motorsport. Folk scorer høyt og anerkjenner motorsportutøvere for gode ferdigheter (se grafer under Fjord Motorpark). Idrettslig mestring er underholdene og har potensiale for god mediadekning. Erfaringer fra «Ekstremsportveko» på Voss viser at samarbeid mellom små særidretter som luftsport, kajakk, longboard, m.fl. gir underholdningsverdi og får full mediadekning en hel uke i NRK og god dekning i TV2. Tilsvarende erfaringer har vi i Sverige fra SM-Veckan, hvor også motorsporten er godt representert. Kan de – kan vi!

Mediadekning gir potensiale for sponsoring. Sponsorinntektene i 2016 var på kr. 185.400, altså 7 promille av forbundet inntekter. Her kan det det bare gå oppover! På lang sikt tror jeg vi har et stort potensiale, som også kan selvfinansiere vår toppidrettssatsning. Det må være målet – vi må velge strategien!

Mediadekning kommer ikke bare av samarbeid og smart mediastrategi. Vi må også levere gode idrettslige resultater.

 

Test
Kine Kallevik har vært min beste og tøffeste treningskompis siden hun var barneutøver, her fra Stangebroslaget i Sverige, 2016.

Stort potensiale i kvinneidrett

Motorsport har et fantastisk potensiale for at kvinner og menn kan konkurrere på like vilkår. Her har vårt forbund vist vei i mange år. Trial, båtsport, dracrace, motocross, snowcross, , m.m. Dette er en viktig satsning! Ikke bare for kvinneidretten selv, men gir også et sterkt idrettspolitisk- og politisk signal som fremmer vårt omdømme av vår idrett som helhet.

For at vi forsatt skal lykkes framover med kvinneidretten framover må vi også motivere kvinner i større grad til å påta seg ledende verv. I Karmøy Motocross har vi en kvinnelig leder. Veronika Digernes er et viktig ansikt lokalt for våre idretter i media og overfor kommunen. Klubben har full kjønnsbalanse i styret med 3 kvinner og 3 menn. Klubben har også egen trening for jenter og kvinner. VM-utøver Genette Våge har bidratt med egen treningssamling, og motivert til at 5 mødre er blitt aktive mosjonister. Interessen er voksende – suksess skaper suksess!

 

Marit Strømøy er første kvinne i verden som vinner et F1 World Powerboat Championship, Sharjah i Arabiske Emirater, 2015. Mer om Marit Strømøy se Facebook

FLERE TEMA KOMMER SENERE!