NIF’s påtale

«Å høre historiene til de fornærmede i de 20 varselsakene gjorde inntrykk på meg. Total mangel på ydmykhet hos de påklagde gjorde enda sterke inntrykk. Jeg kunne ikke som ansvarlig president la en slik ukultur fortsette. Det ble «ukomfortabelt» for mange, som førte til at jeg selv ble utsatt for de samme metodene og hvor jeg selv ble varsler. Å registrere at idrettsstyret er en del av denne ukulturen gjør meg både oppgitt og sint.
Idretten skal være trygg for alle

Per Velde

Formål (oppdatert 11.06.2021):
Formålet med denne nettsiden er å oppdatere alle som bidrar i «Spleisen» for å finansiere juridisk bistand for meg, samt andre som ønsker «å følge» straffesaken som presidentskapet i NIF har reist mot meg. Min sak er bare en liten «brikke» i det store «kameraderi-spillet» i norsk idrett, jeg er rørt takknemlig for alle som bidrar. En uhildet dom vil kunne få merkbare følger for rettssikkerhet og personvern i norsk idrett. I denne bloggen skal jeg gi alle «følgere» en oppdatering av sakens gang. Naturligvis vil jeg også gi mine kommentarer og vurderinger. Motparten har i forhold til meg, «uendelig» med ressurser og mange informasjonskanaler til å formidle sitt syn. Fra min side er åpenhet mitt beste forsvar for å få en upartisk straffesak og dom.

Status

Se min bloggside med løpende innlegg og informasjon om status i saken.

Innledning

Etter at jeg trakk meg som president i Norges Motorsportforbund (NMF), 5. mai 2019, har jeg engasjert med i varslernes situasjon i NMF og norsk idrett for øvrig. Norsk idrett preges av et «kameraderi» og en ukultur. Dette fører til en skremmende mangelfull rettssikkerhet og personvern. I 2018 ledet jeg behandlingen av 20 varselsaker i NMF, hvor de eldste sakene var ubehandlet siden 2010. Flere var også meldt til NIF, uten å bli hørt. I NMF ble jeg selv utsatt for en «svertekampanje». Nettverket bak svertekampanjen gjorde en en rekke brudd på idrettens bestemmelser. Jeg har invitert både NMF og NIF til en verdidebatt, uten respons. Jeg valgte derfor selv å varsle idrettsstyret om «utilbørlig adferd», men saken ble avvist. Metodene som benyttes er tilsvarende som man finner i varselsakene helt tilbake fra 2010. Arbeidet for å få forsvarlig og uhildet behandling av varselsaker har blitt «ukomfortabelt» for idrettsstyret og administrasjonen i NIF. Presidentskapet i NIF har «respondert» med å ta ut påtale mot meg, hvor de ber NIF’s domsutvalg dømme meg til 4 år utestengelse av norsk idrett. Påtalen mot meg reiser en rekke prinsipielle, lovmessige og etiske problemstillinger. Dette har engasjert mange. Norsk idrett må være trygg for alle!

NIF’s vedtak om påtale

8. juni 2021, vedtok «presidentskapet», etter fullmakt fra idrettsstyret sak 152, den 19. januar 2021, å ta ut påtale mot Per Velde. «Presidentskapet» består av idrettspresident Berit Kjøll (Bærum Rideklubb), 1. visepresident Vibeke Sørensen (Oslo IL), og 2. visepresident Sondre Sande Gullord (Nydalens Skiklubb). Generalsekretær Karen Kvalevåg la fram saken. Juridisk sjef, Henriette Hillestad Thune, var sekretær.

Publisert på NIF’s nettsider 11. juni 2021

NIF fremmer følgende påstand (sitat fra påtalen i blå bakgrunn)

«Per Velde dømmes til tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter, herunder valgte eller oppnevnte tillitsverv i NIF og NIFs tilsluttede organisasjonsledd for 4-fire-år, for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b, e, og j jf. § 11-7 (1) bokstav f».

NIF’s lov § 11-4 om straffebelagte handlinger/unnlatelser lyder:
(1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:
b) utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller opptrer uredelig eller uhøvisk,
e) gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer,
j) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.


og NIF’s lov § 11-7 om straff lyder slik:
(1) De straffene som kan idømmes er:
f) tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon)

MERK: Jeg er ikke påtalt for verken vold eller seksuelle handlinger, slik pressemeldingen fra NIF kunne gi inntrykk av. Jeg er påtalt for «uredelig eller uhøvisk atferd, gitt uriktige opplysninger, og for å ha skadet idrettens anseelse».

NIF har tre rettslige anførsler (sitat fra påtalen i blå bakgrunn)

Som tillitsvalgt i norsk idrett skal det være takhøyde for ytringer knyttet til uenighet om politikk, prioriteringer og veivalg. På den annen side skal den politiske diskusjonen være saklig, real og være faktisk riktig. Tillitsvalgte har krav på et vern mot ytringer og handlinger som går utover det man må tåle. Per Veldes ytringer og handlinger går i flere tilfeller utover dette, og bærer preg av å være benyttet av ham som virkemiddel for å fremme egne synspunkter. Per Veldes ytringer er tendensiøse, noen ganger feil, andre ganger bevist uklare med formål å skape et inntrykk av at idrettspolitiske motstandere er eller handler uredelig. Veldes uttalelser er videre så intense, omfattende og hyppige, at det er krevende og svært påkjennende å ta til motmæle. Samlet sett har Veldes uttalelser et preg av «netthets». Dette skader idrettens omdømme og kan bidra til at medlemmer vegrer seg mot å ta tillitsverv i idretten. Dette rammer ikke bare NMF spesielt, men norsk idrett generelt.

1) Brudd på NIFs lov § 11-4 (2) bokstav b: – uhøvisk opptreden
En strategi om å kvitte seg med navngitte ansatte, og et misbruk av varslingsinstituttet som middel i denne sammenheng, er et brudd på forbudet mot uredelig og uhøvisk opptreden. Ansatte har krav på et vern mot slike forhold. Forholdet rammes av arbeidsmiljølovens bestemmelser, og det er særlig graverende at forbundets øverste leder tyr til slike tiltak. Forholdet rammes av § 11-4 (2), bokstav b.

2) Brudd på NIFs lov § 11-4 (2) bokstav e: gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer
Per Velde har i en rekke uttalelser på Facebook og på sin blogg gitt uttrykk for at det er innkommet varsler mot ledende ansatte, og at medlemmer som har varslet ikke er trodd, eller at varslene ikke er fulgt opp. NMF har ikke mottatt slike varsler, og det vil i vitneforklaringer bli ført bevis for at uttalelsen er feilaktig. Det anses spesielt graverende at Velde insinuerer at nåværende forbundsstyres beslutning om å utsette forbundstinget til høsten pga. Covid19-pandemien, er motivert utfra presidentens privatøkonomiske situasjon. Uttalelsene er uriktige og villedende, og rammes av § 11-4 (2) bokstav e.

3) Brudd på NIFs lov § 11-4 (2) bokstav j: klart skade idrettsarbeidet og idrettens anseelse.
Veldes handlinger og uttalelser som vist over har en form og et innhold som klart kan ha skadet idrettsarbeidet. Dette ved at det gis negative personkarakteristikker av tillitsvalgte, og fremmes både direkte og indirekte insinuasjoner om uakseptabel opptreden fra tillitsvalgte. Dette er handlinger som er egnet til få frivillig tillitsvalgte til å trekke seg fra sitt engasjement i idretten, og som kan få andre til å vegre seg mot å ta verv. Videre bidrar særlig Veldes ytringer til å sette idretten i et ufortjent dårlig lys. Forholdet rammes av § 11-4 (2) bokstav j.

KOMMENTAR:
I den første påtalepunktet bygger presidentskapet påtalen på en «konspirasjonsteori» om at jeg og to andre navngitte forbundsstyremedlemmer hadde en «konspirasjonsstrategi» «om å kvitte seg med navngitte ansatte». Det vil si at de 20 varselsakene forbundsstyret behandlet i 2018 var «fabrikkerte». Presidentskapet omtaler mine ytringer som «tendensiøse» – så er i alle fall dette påtalepunktet et hån mot varslerne. Det er underliggende i påtalepunktet dette dreier seg om varslinger mot ledende ansatte i Norges Motorsportforbund. Alle ansatte i NMF har retts- og stillingsvern i arbeidsmiljøloven, med unntak av generalsekretæren som har avtalt bortfall av stillingsvern med motytelser av ett års etterlønn. Hvis generalsekretæren sier opp selv, utløses ikke etterlønn. Det vil si at en generalsekretær i NMF kan sies opp på dagen hvis det oppstår mistillit. Det er forbundsstyret som har arbeidsgiveransvaret og tilsetter og avskjediger generalsekretæren. Det er offentlig kjent at daværende generalsekretær mottok etterlønn i 2018. Det er innlysende at dette dreier seg om personalsaker i NMF. Dette kan fort bli et prinsipielt spørsmål – i hvilken grad kan NIF gå inn i personalsaker i et underliggende særforbund. Her må nok NIF forholde seg til nasjonal lovgiving.

Det andre påtalepunktet bygger på at NMF kan bevise at de ikke har mottatt noen varsler etter mai 2019. Det skal bli interessant hvordan denne bevisførselen skal foregå. Det er i alle fall enklere å bevise det motsatte.

Det tredje punktet omhandler ytringsfrihet. Det er skal bli interessant å sammenligne mine ytringer med personkarakteristikk som er brukt om meg i «idrettens navn». Dette kan bli svært viktige og prinsipielle spørsmål om rettssikkerhet, personvern og ytringsfrihet i norsk idrett.

NIF’s offentliggjøring av påtalen mot meg 11. juni, er et godt eksempel på ufine metoder som benyttes for å sverte og skape mistenkeliggjøring av meningsmotstandere. I tillegg er slik svertende offentliggjøring med på å skape frykt hos eventuelle vitner. Dette er det andre «karakterdrapet» jeg er blitt utsatt for i norsk idrett på to år.

NIF’s begrunnelse for påtalen (sitat fra påtalens innledning)

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har besluttet å reise straffesak for NIFs domsutvalg mot Per Velde, for brudd på NIFs lov § 11-4 bokstav b, e og j.

Etter NIFs oppfatning har Velde, gjennom flere år, og ved gjentatte anledninger, opptrådt i strid med idrettens regelverk, verdigrunnlag og demokratiske spilleregler.

Det er NIFs etablerte praksis at det er det organisasjonsledd som er berørt av en sak, som også er ansvarlig for å begjære påtale i saken. I denne saken har NIF selv besluttet å påtale forholdet. Dette skyldes at saken har prinsipiell betydning for norsk idrett. NIFs organisasjon er tuftet på demokrati, medlemskap, frivillighet og idrettsglede, og organisasjonens funksjonsevne er avhengig av at alle disse sidene ved organisasjonen fungerer. Organisasjonsleddene må beskyttes mot personer som aktivt og bevisst tar i bruk udemokratiske virkemidler, og bevisst trakasserer demokratisk valgte tillitsvalgte og ansatte. Dette undergraver den lokale frivilligheten og demokratiske prosesser, og vil på sikt være ødeleggende for idrettsorganisasjonen og rekrutteringen til frivillig arbeid.
For at et organisasjonsledd skal fungere etter sitt formål, må medlemmene respektere idrettens regelverk og fattede vedtak, samt innordne seg organisasjonsleddets alminnelige rutiner mv. Det er en klar forventing om at alle medlemmer oppfyller alminnelige krav til god oppførsel. Det må reageres overfor medlemmer som gjennom sin atferd i betydelig grad vanskeliggjør normale aktiviteter eller dersom atferden er av en slik art at den ikke er forenlig med de mål om fellesskap, glede og idrettsutøvelse som idretten er bygget på. Idrettens tillitsvalgte og ansatte har krav på å få kunne utføre de oppgaver de er valgt/oppnevnt for å utføre, uten å bli motarbeidet.

Idrettsstyrets vedtak i IS-sak nr. 35 (2015 – 2019) er et uttrykk for ønsket om å verne idrettsorganisasjonen, tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett mot personer som opptrer illojalt og ikke respekterer de demokratiske spillereglene. Vedtakets første del lyder:

<<Det en grunnleggende forutsetning for medlemskap og deltakelse i norsk idrett, å opptre lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag, regelverk og demokratisk fattede vedtak. Det påhviler alle organisasjonsledd å sørge for at medlemskap, representasjon, tillitsverv og oppgaver for øvrig, er forbeholdt personer og organisasjonsledd som respekterer dette>>

Fra innstillingen til vedtaket fremgår følgende:

<<Det oppstår tidvis situasjoner der enkeltpersoner eller organisasjonsledd ikke
aksepterer alminnelige demokratiske spilleregler, trakasserer tillitsvalgte og motarbeider eller undergraver lovlig fattede vedtak. Typisk kan dette være et medlem som gjennom ytringer motarbeider eller vanskeliggjør idrettslagets virksomhet eller formål, skader idrettslagets interesser eller anseelse, eller på annen måte utviser atferd som er uforenlig med det som kan forventes av et medlem. Dette er også avgjørende for rekrutteringen til frivillig arbeid og ansvar>>

Alle organisasjonsledd har derfor et selvstendig ansvar for å sørge for at medlemskap, representasjon, tillitsverv og oppgaver forøvrig, er forbeholdt personer og organisasjonsledd som ikke bryter idrettens regelverk, undergraver demokratisk fattede vedtak eller på annen måte opptrer illojalt overfor norsk idrett. Dette kan f.eks. bety at styret i et idrettslag må treffe beslutning om å frata en person medlemskapet i idrettslaget, eller at styret i et organisasjonsledd må vedta å reise sak for NIFs domsutvalg mot en person for brudd på straffebestemmelsene.

For NIF er det derfor viktig å få avgjørelser fra NIFs domsutvalg som kan være retningsgivende når særforbund og idrettskretser veileder sine medlemmer i saker der enkeltmedlemmer utfordrer de demokratiske spillereglene.

Det er også en kjensgjerning at fremveksten av nye kommunikasjonskanaler skaper nye utfordringer for frivilligheten. Der meninger tidligere kunne utveksles i styremøter eller andre demokratiske fora som årsmøter/ting, gir nye sosiale medier mulighet til ensidig kritikk uten mulighet for imøtegåelse fra den/de som kritiseres. Idretten er opptatt av ytringsfrihet og transparente prosesser, og det skal selvsagt være en høy terskel for å reagere på kritiske synspunkter på hvordan idrettens organisasjonsledd drives og ledes. Det er likevel en forskjell på sunn og konstruktiv meningsutveksling på den ene siden, og trusler, trakassering og plagsom opptreden på den andre siden. Foruten ordvalget er det også av betydning hvor og hvordan ytringene fremmes. Mener medlemmet det foreligger kritikkverdige forhold i organisasjonsleddet, bør dette adresseres i en ryddig form til de rette organer.

Gitt faktum i saken, bør forholdet vurderes strengt. Særlig bør dette gjelde personer som har fremtredende tillitsverv i et særforbund, og som skal være et eksempel til etterlevelse for andre tillitsvalgte.

Beslutning om å reise straffesak for NIFs domsutvalg er fattet av Idrettsstyret i sak nr. 152. NIFs generalsekretær har fått fullmakt til å påtale forholdet etter at påtalebegjæringen er godkjent av presidentskapet den 08.06.2021.

Påtalen gjelder spesifikke handlinger som strider mot NIFs lov, og ikke Veldes generelle utøvelse av sitt verv.