NMF-info

Formål (oppdatert fram til 05.05.2019):
Situasjonen er uoversiktlig for medlemmer og klubbdelegater foran det ekstraordinære forbundstinget 5. mai 2019 i Norges Motorsportforbund. Protokoller, utkast til protokoller, dissenser og annen relevant informasjon har mange etterspurt. Under en normal situasjon ville denne informasjonen blitt gjort tilgjengelig og publisert gjennom forbundets offisielle informasjonskanaler. Dette er viktig i forhold til forbundets ambisjon om åpenhet

Erklæring:
Jeg tar ansvar for all informasjon som publiseres her. Jeg har vurdert mitt ansvar som president/styreleder i forhold til styrets ansvar, informasjonsplikt, lojalitetsplikt og taushetsplikt, samt NMFs lov, Idrettspolitisk dokument (tingvedtak), retningslinjer for etikk, gjeldende styreinstruks, håndbok for tillitsvalgte, verdiplattform, forbundets omdømme, m.m. Noen avveininger har vært krevende, men i det store og hele er dette informasjon som under en normal situasjon ville blitt publisert iht. NMF’s rutiner. Avsendere av brev og mails som er publisert her, har gitt sitt samtykke i samsvar med personvernbestemmelsene.

Per Velde
President
Norges Motorsportforbund

Til forbundstingets vurdering 5. mai 2019 (den røde tråd):
1) Nytt valg av forbundsstyre endrer ikke visjon, mål og strategier (IPD). Ekstraordinært forbundsting blir et «verdivalg

2) De dokumenterbare uoverenstemmelsene i forbundsstyret i 2019 er i hovedsak knyttet til om forbundet skal følge opp tingvedtak, vedtak i seksjonsårsmøter, og forbundsstyrevedtak om toppidrett, og respektere bestemmelsene i signerte utøverkontrakter med egne landslagsutøvere eller ikke. Hvordan skal forbundet forholde seg til planer og vedtak framover? Hvem skal egentlig være ansvarlig for å følge dette opp? (Se forbundsstyre møte 11.02.2019)

3) Er dette god forvaltning av medlemmenes interesser, verdier og omdømme å innkalle til ekstraordinært forbundsting?

4) Foreligger det gyldig vedtak om «generell mistillit til presidenten?» Se forbundsstyremøte 16.03.2019 (se lenger ned)

5) Foreligger det gyldig vedtak om å endre sakslisten til forbundstinget etter forbundsstyremøtet 28.03.2019, epostbehandlinger 16.04.2019 og 08.04.2019? Jmf. forsvarlig saksbehandling. (Se siste avsnitt «Saksbehandlingsregler i NMF»).

6) Er det relevant og er det grunnlag for forbundsstyret å gi innsyn i personsensitiv informasjon i tidligere arbeidsmiljørapporter og varslingssaker som ble ferdigbehandlet sommeren 2018? Eller er det tilstrekkelig å kjenne til konklusjonene som allerede er publisert på forbundets nettsider, og presentert på motorsportkonferansen november 2018? Vil et innsyn i rapportene være i samsvar med personopplysningsloven og GDPR? (Enkelt test: Bytt ut navnene i rapportene med ditt eget og vurder om du ville at andre skulle fått innsyn?)

7) Er prosessene fram mot dette ekstraordinære forbundstinget i samsvar med våre etiske retningslinjer, og hvordan skal etiske spørsmål vektlegges framover?

Pressemelding 23.04.2019: (Trykk her)
«Vær varsom» – Uautorisert granskningsrapport på avveier!

Sakspapirer til ekstraordinært forbundsting:
1) Saksdokument ifm valg av nytt styre i NMF (Trykk her)

2) Kommentarer til «Saksdokument ifm valg av nytt forbundsstyre i NMF»:

Sitat: «alle øvrige personer som er omtalt/forespurt i forbindelse med utarbeidelse av rapportene har samtykket i at rapportene frigis». Det er vesentlig informasjon som ikke er framlagt for forbundsstyret og endrer premissene for styrets behandling, (epostbehandlingen sak 01627-19, 16.04.2019).

Sitat: «Dette som følge av at president Per Velde, 1. visepresident Hans Petter Engstrøm og visepresident båtsport Joyce Christine Andersen er de eneste som har motsatt seg at rapportene frigis i sin helhet». Dette er direkte feil framstilt og villedende. Det som er riktig er at presidenten og de to styremedlemmene underkjente epostbehandlingen av sak «01626-19 – Ny behandling av tidligere sak», med følgende begrunnelse (dissens, presidents epost 13. april):
«Jeg har skriftlig motsatt meg epostbehandling av denne saken fordi saksframlegget er mangelfullt og tildels villedende. Vedtaket i saken kan medføre at forbundet, styrets medlemmer og generalsekretær kan komme i rettslig ansvar. Saken er ikke fremmet i tråd med NMFs lov, NMFs og NIF retningslinjer for varselsaker eller etikk. Sakens karakter gjør at det ikke er forsvarlig med epostbehandling og frist for å gi svar var uforsvarlig, jmf. styrets instruks 14.08.2017. Styremedlemmene har ikke svart på generalsekretærens reviderte saksframlegg hvor fristen var kun 8 timer. Vedtak i saken er formulert i etterkant av avstemmingen. Medlemmer som ikke har deltatt i epostbehandlingen er feilaktig ført opp i protokollen. Det må også opplyses at president, 1. visepresident og visepresident båtsport, motsatte seg epostbehandling av saken».

E-postbehandling 03.05..2019 (Oppheving av taushetsplikt til tidligere GS)
1) Innkalling utsendt i 25.04.2019 kl. 22:10, med svarfrist 28.04.2019, kl. 12:00. (Trykk her).
Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
2) Saksframlegget (Trykk her)
3) Pr. 05.05.2019 foreligger det ikke noen protokoll fra epostbehandlingen. Det er uklart hvem i styret som deltok i epostbehandlingen.
4) Protokolltilførsel fra presidenten og to styremedlemmer 04..05.2019 (Trykk her)

E-postbehandling 25.04..2019 (Behandling av varselsaker)
1) Innkalling utsendt i 25.04.2019 kl. 22:10, med svarfrist 28.04.2019, kl. 12:00 (Trykk her)
Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
Dette omhandler to varslingssaker. Den ene saken er klagene helt ukjent og saken ble egentlig oppklart i møtet. Sakene er unntatt offentligheten.
2) Pr. 05.05.2019 foreligger det ikke noen protokoll fra epostbehandlingen. Det er uklart hvem i styret som deltok i epostbehandlingen.
3) Tilbakemelding fra presidenten 27.04.2019 (Trykk her)

E-postbehandling 25.04..2019 (Diverse saker og protokoller fra 16.03.2019)
1) Innkalling utsendt i 25.04.2019 kl. 22:10, med svarfrist 28.04.2019, kl. 12:00 (Trykk her)
Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
Sakslisten inneholder flere kjente saker for styret:
a) Mangelfull behandling av erstatningssak i 2012.
b) Regnskap med noter og årsberetning 2018. (Merk at dette regnskapet ikke reflekterer den risikoeksponering i spillemidler forbundet har mot Kulturdepartementet på ca. 11 millioner knyttet til ACE og driveplikten fram til år 2042).
c) Behandling av langsiktig lån til Arctic Circle Raceway Eiendom AS
d) Godkjenning av protokoll datert 11.02.019 inklusiv dissens men uten protokolltilførsel (Se hele protokollen under 11.02.2019).
e) Godkjenning av protokoll datert 16.03.019 som er mangelfull og feilaktig. (Se dissens under 16.03.2019).
2) Pr. 05.05.2019 foreligger det ikke noen protokoll fra epostbehandlingen. Det er uklart hvem i styret som deltok i epostbehandlingen.
3) Tilbakemelding fra presidenten 27.04.2019 (Trykk her)

E-postbehandling 25.04..2019 (Brudd på fullmakter)
1) Innkalling utsendt i 25.04.2019 kl. 22:10, med svarfrist 28.04.2019, kl. 12:00 (Trykk her)
Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
2) I saksdokumentet er det påstand om at presidenten ikke har fullmakt til å utgi pressemelding på tross av at dette fram av fullmakter og retningslinjer. I tillegg er det på stand om at president og 1. visepresident ikke hadd fullmakt å følge opp tidligere fungerende generalsekretær etter hans «offentlige» brev med en rekke påstander. (Trykk her)
3) Pr. 05.05.2019 er det publisert en protokoll fra epostbehandlingen uten dissens. Minst tre av styremedlemmene avviste epostbehandlingen, se pkt 4 under «Tilbakemelding fra president». Det fremkommer også uklart hvem i styret som deltok i epostbehandlingen. (Trykk her)
4) Tilbakemelding fra presidenten 27.04.2019 (Trykk her)

E-postbehandling 25.04..2019 (Godkjenning av protokoller)
1) Innkalling utsendt i 25.04.2019 kl. 22:10, med svarfrist 28.04.2019, kl. 12:00 (Trykk her)
Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
Ingen av protokollene fra epostbehandlingene inneholder dissenser.
2) Dissens fra presidenten støtte av to styremedlemmer 27..04.2019 (Trykk her)

E-postbehandling 19.04.2019 (av sakspapirer til ekstraordinært forbundsting):
Utsendt langfredag 19.04.2019 kl. 10:05, med svarfrist lørdag/påskeaften 20.04.2019, kl. 10:00. Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
1) Innkalling og saksdokument, sak 01627-19 – Saksdokument ifm valg av nytt forbundsstyre i NMF (Trykk her)
2) Protokoll er publisert på NMFs nettsider med dissens (kun fra president). (Trykk her)
3) Det var kun 4 styremedlemmer av totalt 11 stemmer som har avgitt stemme. To har gjort kjent at de ikke har fått deltatt i behandlingen innen fristen. Øvrige 5 medlemmer har ikke gjort kjent om de har deltatt i epostbehandlingen. Vedtaket er likevel iverksatt!
3) Protokolltilførsel fra president, fra epost 20.04.2019:
«Jeg godkjenner ikke innkallingen. Jeg godkjenner ikke sakslisten. Saken er ikke fremmet i tråd med NMFs lov og er heller ikke tråd med styrets instruks 14.08.2017. Svarfrist på 24 timer på en langfredag midt i påskeferien, gir ikke forsvarlig epostbehandling. Jeg har ikke hatt anledning til å delta i denne epostbehandlingen og krever at vedtaket kjennes ugyldig.
Jeg vil også bemerke at det er feil i «Saksdokument ifm ekstraordinært forbundsting og valg av nytt forbundsstyre i NMF». Det gis inntrykk av at styret har stilt sine verv til disposisjon p.g.a. krevende arbeidsmiljø. Dette er ikke riktig. Dagens arbeidsmiljø er ikke behandlet i forbundsstyret, og har ingen sammenheng med at styret har stilt sine verv til disposisjon og innkalt til ekstraordinært forbundsting 5. mai 2019. Årsaken er ene og alene votering over «generelt mistillit til presidenten», noe som det heller ikke foreligger protokoll og gyldig vedtak på. I forbundsstyret 28.04.2019, ble det derfor gjort vedtak om at alle i styret tok ansvar for situasjonen og innkalte til ekstraordinært forbundsting med kun valg på sakslisten.
Tiltakene i forbindelse med krevende arbeidsmiljø 2017 og 2018 er utført og avsluttet. Lovmessig arbeidsmiljø var gjenopprettet sommeren 2018. Dette kan dokumenteres med protokoller og rapportering fra daværende fungerende generalsekretær. Det ble heller ikke bestilt tre rapporter. Det er bestilt to rapporter! En fra Stamina basert på tilbud datert 23.11.2017, og en fra Logos Consulting basert på mandat datert 14.02.2018. Den tredje granskningsrapporten ble utført av NIF-mentor Anne Grethe Solberg på eget initiativ, uten bestilling fra NMF eller NIF. Granskningen ble utført uten samtykke, og utenfor mentorens mandat. Granskningsrapporten ble derfor trukket tilbake av mentoren selv i forbundsstyret 16.03.2019 da mistillit ble behandlet. 2. januar 2019 ble det ansatt en ny generalsekretær med ansvar for den daglige ledelsen. Det siste året er også blitt ansatt mange nye medarbeider. Det må eventuelt gjennomføres nye arbeidsmiljøundersøkelser for å kartlegge dagens situasjon.
Jeg vil også bemerke – vedrørende offentliggjøring av disse tre rapportene, foreligger det ikke noe gyldig vedtak, fordi det ble gjort betydelige saksbehandlingsfeil. Forbundsstyret er heller ikke blitt forelagt samtykke-erklæringer fra de personene som er omtalt i rapportene»
.

E-postbehandling 16.04.2019 (3. gangs behandling av sakslisten til forbundstinget)
Utsendt i påskeferien tirsdag 16.04.2019 kl. 11:53, med svarfrist 17.04.2019, kl. 12:00. Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
1) Sakslisten ble opprinnelig behandlet i forbundsstyret 28.04.2019 (se lenger ned)
2) Epostbehandlet 08.04.2019, men nå fremmer generalsekretæren saken på nytt med både mistillit og valg på sakslisten til ekstraordinært forbundsting. (Trykk her)
3) Pr. 23.04.2019 foreligger det ingen protokoll med vedtak, og det kun 5 styremedlemmer som har avgitt stemmer av totalt 11 styremedlemmer. Tre deltok ikke i epostbehandlingen og underkjente både innkalling og saksbehandling. Det er ikke kjent om øvrige medlemmer har deltatt epostbehandlingen. Vedtaket er likevel iverksatt!
4) Dissens fra presidenten, 17.04.2019 (Trykk her)
5) Dissen fra to styremedlemmer (Trykk her)

E-postbehandling 09.04.2019 (om innsyn i rapporter):
Utsendt 09.04.2019 kl. 16:02, med svarfrist 10.04.2019, kl. 23:59. Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
1) Generalsekretæren fremmer saken om innsyn i arbeidsmiljørapport og faktaundersøkelser knyttet til saker som forbundsstyret avsluttet sommeren 2018. Saken er fremmet uten forslag til vedtak (Trykk her)
2) Generalsekretæren sender ut et revidert saksframlegg, 10.04.2019 kl. 14:16, med samme svarfrist 10.04.2019, kl. 23:59. Ingen styremedlemmer avgir stemme på revidert saksframlegg. (Trykk her)
3) Protokollen foreligger 12.04.2019. Vedtaket ble formulert etter avstemming, og angir 7 stemmer for og 3 stemmer mot. Dette er ikke riktig. Det var 3 styremedlemmer som motsatte seg epostbehandlingen, og kun 3 styremedlemmer som har gjort kjent sin stemme for. Det er ikke kjent om øvrige medlemmer har deltatt epostbehandlingen. (Trykk her)
4) Mail til generalsekretær og forbundsstyre, samt dissens til protokollen fra presidenten, 14.04.2019 (Trykk her)

E-postbehandling 08.04.2019 (av innkalling og saksdokumenter forbundsting):
Utsendt 08.04.2019 kl. 20:11, med svarfrist «snarest mulig». Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
1) Saksframlegget viser at det er kun er «valg av forbundsstyre» som er på sakslisten i samsvar med vedtaket i forbundsstyret 28.03.2019 (Trykk her)
2) Pr. 23.04.2019 foreligger det ingen protokoll med vedtak. Det ble gitt 7 stemmer for godkjenning. Etter egen stemmegiving foreslår Seksjonsstyreleder båtsport at «mistillit til presidenten» må behandles av ekstraordinært forbundssting, og at saken må epostbehandles på nytt.. Dette støttes med fire stemmer. Det er ikke kjent om øvrige medlemmer har deltatt epostbehandlingen. Se ny epostbehandling 16.04.2019.

E-postbehandling 05.04.2019 (refusjon av reisekostnader for klubbene):
Utsendt 05.04.2019 kl. 14:15, med svarfrist søndag 7. april kl. 12:00. Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
1) Protokoll er publisert på NMFs nettsider (Trykk her)

E-postbehandling 03.04.2019 (sluttbehandling av kjente flere kjente saker):
1) Innkalling utsendt 03.04.2019 kl. 15:49, uten svarfrist. Innkalling og svarmail fra president – (Trykk her). Epostbehandlingen er ikke fremmet i samsvar med NMF’s lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017, og kan ikke kjennes ugyldig.
2) Protokoll er publisert på NMFs nettsider (Trykk her)

Forbundsstyremøtet 28.03.2019: (om ekstraordinært forbundsting):
I dette møte var NIF til stede i forbundsstyremøtet.
Samtlige styremedlemmer i forbundsstyret tok et felles ansvar for situasjonen og stilte sine plasser til disposisjon, og ekstraordinært forbundsting 5. mai. Det ble også vedtatt at det kun var «Valg av forbundsstyre» som skulle på sakslisten. (Trykk her)
Dette ble bekreftet i epostbehandling 08.04.2019, men forsøkt endret i ny epostbehandling 16.04.2019.

Forbundsstyremøtet 16.03.2019: (om mistillit)
Det er stor uenighet i forbundsstyret om hvordan styremøtet ble gjennomført. Det foreligger ikke godkjent protokoll fra møtet. Kun utkast til protokoll med tre korrigeringer (dissens). Det er påpekt saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtakene er ugyldige.
1) Innkalling og saksliste for 16.03.2019. (Trykk her)
2) Protokoll publisert på NMFs nettsider er feilaktig og inneholder store mangler. (Trykk her)
3) Korrigeringer (dissens) til protokollen 16.03.2019 fra president, 1. visepresident og visepresident båtsport (Trykk her)
4) Brev til forbundsstyret fra 1. visepresident om klargjøring av standpunkt og henstilling om ny saksbehandling vedrørende forbundsstyremøtet 16.03.2019
(Trykk her)

Forbundsstyremøtet 11.02.2019 (om informasjonplikt):
Forbundsstyret er uenig om presidenten kan kreve sin informasjonsplikt dokumentert i protokollen. Dette har ført til at president og to styremedlemmer har tatt dissens. Det også uenighet i forbundsstyret om retten til protokollføring av dissens.

1) Protokoll fra forbundsstyremøte 11.02.2019 med dissens (Trykk her)

Se sak 01595-19 Statusrapportering toppidrett, og prokolltilførsel:
«Forbundsstyret ble orientert og gjort kjent med at det er fremmet påstander om brudd i flere avtaleforhold, som i ytterste konsekvens kan komme til en rettslig vurdering. Forbundsstyret fikk papirkopi av påstandene i møtet. Generalsekretæren orienterte forbundsstyret at situasjonen vil følges opp av administrasjonen med mål om en minnelig løsning med partene».

2) Utøverkontrakt for landslag. Se spesielt punkter som er merket gult i avtalemalen (Trykk her)

Forbundsstyremøtet 11.01.2019 (blant annet om landslaget i motocross):
Se sak 01585 d Vurdering av mulig brudd på tidligere vedtak om forutsigbarhet i toppidrettsarbeidet. Vedtak:
Forbundsstyret pålegger administrasjonen å innkalle hele landslaget for et felles møte. Forbundsstyret forutsetter at resultatet av møtet viser at et stort flertall av landslagsutøverne slutter seg
til planendringene.

For å se hele protokollen (Trykk her)

Forbundsstyremøtet 13.12.2012 (blant annet om status toppidrett):
Se sak 01561-18 Status toppidrett. Vedtak:
1) Seksjonstyrene og administrasjonen skal gjennomføre alle planer og budsjetter for toppidrett/landslag som er igangsatte for 2019-sesongen.
2) Forutsigbarhet for landslagsutøvere, landslagssjefer, trenere og andre avtaleparter skal vektlegges ved eventuelle idrettsfaglig endringer i sesongplaner og budsjetter.
3) Dette gjelder også avtaler som ikke er signert og hvor partene har gjort forberedelser for 2019- sesongen i «god tro».
4) Dette fritar ikke partene for ansvar i forhold til avtalte forpliktelser, idrettslig innsats, anti- dopingbestemmelser, etiske retningslinjer, verdigrunnlag, og lignende reglementer og normer i norsk idrett.
For å se hele protokollen (Trykk her)

Saksbehandlingsregler i NMF:
Forbundsstyret er et kollektivt beslutningsorgan som styrer administrasjonen gjennom flertalls vedtak. Det er presidenten som er ansvarlig for å innkalle og sette rammer for forsvarlig styrebehandling. Jmf. NMF’s lov § 21-5, «Forbundsstyret skal holde møte når forbundspresidenten bestemmer det eller når to av forbundsstyrets medlemmer forlanger det». Dette gjelder også epostbehandling. Selve innkallingen og gjennomføring delegeres til generalsekretæren.

NMF’s lov §12 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i forbundet vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer
med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.


Forsvarlig epostbehandling er definert i forbundets styreinstruks, 14.08.2017:
«2. Saker kan unntaksvis, og kun når det er påkrevet av ressurs- eller tidsmessige årsaker, behandles via epost. Ved slik behandling av saker skal styret forsikre seg om at alle parter blir satt grundig inn i saken. En epostbehandling skal følge alminnelige saksbehandlingsprosedyrer:
a. Saken skal sendes generalsekretæren som har sekretærfunksjonen for forbundsstyret
b. Saken blir utredet og forberedt fra administrasjonens side, helst med et forslag til vedtak som i ordinær saksbehandling.
c. Saken sendes styrets medlemmer for behandling og til styrets varamedlemmer til orientering
d. Styrets medlemmer sender sine kommentarer og sitt standpunkt tilbake til generalsekretæren med kopi til øvrige styremedlemmer
e. Presidenten og generalsekretæren formulerer konklusjon og endelig vedtak i fellesskap og resultatet meddeles styrets medlemmer.
f. Vedtaket bekreftes i protokoll fra første påfølgende ordinære styremøte
Det skal gis rimelig god frist for tilbakemelding slik at det enkelte styremedlemmet har anledning til å delta i vedtaket. Når en sak epost behandles kreves det at hvert enkelt medlem i styret utfører en faktisk handling i form av svar for å kunne telles med i vedtaket. De som ikke svarer tilbake på epost med sitt svar blir satt inn som fraværende til behandlingen. Det skal ikke føres på en slik måte i protokollen at de som ikke svarte på epost ser ut om de samtykker».


Om åpenhet og innsyn i forbundsstyrets protokoller:
«5. Det skal skrives protokoll fra alle styremøter og disse skal legges ut på nett slik at medlemsklubber kan følge med på hvilke tema styret arbeider med og hvilke beslutninger som tas. Protokoll skal senest være utsendt en uke etter avholdt møte. Møtedeltagerne har en uke på seg for å komme med innsigelser. Om slike ikke framkommer anses protokollen som godkjent».

For hele styreinstruksen (Trykk her)