Utvikling krever teamwork på alle plan!

Kilde: www.teamworkandleadership.com

Først ønsker jeg å takke – motorsportmiljøet og tillitsvalgte i klubber og grener for den tillit jeg fikk både før og under tinget.  Jeg var i ferd med å trekke mitt kandidatur da jeg ble sterkt oppfordret til å stå løpet ut. Jeg ønsker også å takke mine motkandidater for «fair race». Særlig Tor Linnerud, som har bidratt med gode og åpne samtaler helt siden i fjor høst. Tor er en betydelig ressurs for vårt forbud som jeg håper å ha et godt samarbeid med framover.  Jeg håper også Bjørgulf Sverdrup Lund vil bidra med sitt engasjement for motorsporten framover, særlig på politisk nivå. Vi er nødt vil å være samlet om vi skal lykkes framover.

Teamwork på alle plan – Forbundstinget opplevde mange som et gjennomslag for medlemmenes interesser. Ønsker vi endring og utvikling må også være villig til å endre også oss selv. Vi er et av Norges største idrettsfelleskap med 36.000 medlemmer. Utvikling krever «teamwork» på alle plan.  I forbundstinget ble det dessverre mye fokus på «regelstyring» og lite perspektiver om framtidens ambisjoner og utfordringer. Samtidig var det et mindretall som ble meget skuffet og bekymret. Jeg merket meg særlig tilbakemeldingen fra båtsportmiljøet etter et av mine innlegg. Kritikken var berettiget og den tar jeg til etterretning og noter den i min «lærebok». I konkurranser kan det bli tøffere enn man selv ønsker – også i politiske konkurranser. Nå er det «politiske heatet» over, og fokuset må rettes mot våre virkelige oppgaver – arbeidet med å utvikle våre idretter, forbund og rammebetingelser.

Hele forbundet – For meg er det en selvfølge at forbundsstyret utøver god ledelse for hele forbundet, alle seksjoner, alle grener, alle tillitsvalgte, alle klubber og alle utøvere.  Beslutninger for en idrett skal ikke tas på bekostning av en annen idrett. Personlig vil være spesielt interessert i å lytte til mindretallet ved siste forbundsting. Vi kan ikke forvente å bli enige om alt, men vi må gjøre vårt beste for å drøfte oss fram til gode løsninger. Motorsporten og vårt forbund eies av våre medlemmer og da har alle rett til å bli hørt og oppleve flest mulig fordeler som medlem av vårt fellesskap. Det oppfatter jeg også er i samsvar med hva vi besluttet på tinget om å gjennomføre en grundig strategiprosess.

Strategiprosess – I første styremøte vil vi allerede starte planleggingen av strategiprosessen som ble besluttet på tinget. Tinget besluttet følgende:

1) Nytt forbundsstyre skal gjennomføre en grundig strategisk analyse av utvikling og trender innenfor alle områder som kan påvirke utvikling av forbundets idretter i et 10-års perspektiv. Det skal også kartlegges utvikling av forbundets medlemsmasse, lisenser, løpsdeltakelse, økonomi, og annen relevant intern informasjon. Resultatene skal sendes på høring til klubbene.

2) Representanter fra klubbene skal inviteres til strategiseminar i hver av forbundets seks regioner, hvor resultatene skal presenteres og utfordringer drøftes. Innspill og forventninger fra klubbene skal kartlegges.

3) Seksjonsstyrene skal tilsvarende drøfte utfordringer og samle innspill i sine organer og grener.

4) Basert på resultater og innspill skal forbundsstyret utarbeide et revidert idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2017 – 2021. Disposisjon og tema skal baseres på tilsvarende IPD i NIF. Om nødvendig skal også organisasjonsmodell og lovnorm revideres.

5) Forbundsstyret skal innkalle til ekstraordinært forbundsting i henhold til NMF-lov § 20, hvor forbundsstyret skal framlegge for vedtak revidert idrettspolitisk dokument (IPD), og eventuelt revidert organisasjonsmodell og revidert lovnorm. Ekstraordinært forbundsting skal arrangeres kostnadseffektivt i forbindelse med motorsportkonferansen november 2017 (jmf. NMF-lov § 28).

Første forbundsstyremøte er 4. mai – da skal styret først formelt konstitueres og bli kjent med hverandre. Lederteamet må finne felles plattform for samarbeid og ledelse. Et samlet forbundsstyre er også en forutsetning for å lykkes framover. Jeg ble valgt fordi jeg vil arbeide for at forbundsstyret skal ha fokus på tema og overføringsverdier mellom seksjonene. Legge til rette for at eksterne og interne rammebetingelser blir best mulig for at våre seksjoner best kan lykkes med å utvikle våre særidretter. Det er primært i særidrettene våre medlemmer har sine interesser. I tillegg til dette må forbundsstyret få oversikt over alle formelle forpliktelser, vårt arbeidsgiveransvar for alle ansatte, eksterne avtaler og økonomi. Dette vil også inkludere et tema vi vet flere tillitsvalgte er opptatt av – utstående reiseoppgjør og andre utlegg.

Takker alle som har fulgt min blogg – forbundsstyret konstitueres 4. mai!

Én kommentar til “Utvikling krever teamwork på alle plan!”

  1. Veldig bra Per. Håper du får med deg Tor videre. Håper også at dere ser på veien inn i våre idretter. Bruker mye tid på å forklare om alle nettsteder man må inn på for å komme igang. Lykke til.

Det er stengt for kommentarer.