Hvorfor ble politianmeldelse nødvendig!

Det er åpenbart at det er behov for en verdidebatt i Norges Motorsportforbund (NMF) og norsk idrett generelt. NMF har over alt for mange år hatt en ledelse som har beveget seg i grensesonen av både norsk lovgivning og idrettens egen lovgivning og etiske retningslinjer. Når det er blitt varslet om uakseptable forhold opplever medlemmer å være rettsløse og neglisjert både av forbundet og Norges Idrettsforbund. I fjor ble det oppnådd forsoning med fornærmende i 20 varselsaker som gikk helt tilbake til 2010. Mange hadde gitt opp kampen for sin sak, og flere gjenopplever sin egen sak i den urettmessige behandlingen jeg ble utsatt for i prosessen med mistillit. Jeg er derfor sterkt oppfordret til å kjempe min sak for å få satt en stopper for en årelang ukultur og forebygge uakseptable metoder og kameraderi.

Jeg har derfor i første omgang oppfordret forbundsstyret til en verdidebatt, men jeg har i kjent stil blitt møtt med absolutt taushet fra forbundets side. Når det ikke er mulig å få til en intern verdidebatt er alternativet å teste ut alle varslingskanaler for hvilken rettssikkerhet som gjelder og hva som er akseptabelt i norsk idrett. Jeg er ikke alene. Jeg har god hjelp og støtte av mange motorsportvenner som ønsker å kjempe for idrettens verdier og bekymringsløs motorsportglede.

Forebygging uakseptable forhold og styrking rettssikkerheten i norsk idrett er også tema som Oslo Idrettskrets har arbeidet for. Idrettskretsen har fremmet forslag om «Idrettsombud», «enhet for gransking/idrettskrim», «omgjøring av åpenbart uriktige vedtak», og «påtalenemnd». Disse forsalget ble fremmet i 2011, 2015, og nå i 2019. Tidligere er forslagene blitt nedstemt, men jeg håper Oslo Idrettskrets for gjennomslag i år.

Ekstraordinært forbundstinget behandlet ikke «generell mistillit», men forbundsstyrets flertall rettet i stedet en rekke konkrete påstander og beskyldninger av ærekrenkende art mot meg. Møtet ble holdt «åpent» med nasjonal presse tilstede.

I etterkant har representanter for forbundsstyret nektet å utlevere dokumentasjon på hvilke påstander og beskyldninger som ble lest opp i møtet og til media. Derfor ble det nødvendig at NRK-Sportens sending den 5. mai ble gjennomgått sammen med Politiet, hvor det ble konkludert med at det er et rettslig grunnlag for å en politianmeldelse basert på Straffelovens paragraf 267 om krenkelse av privatlivets fred gjennom offentlig meddelelse.

Et annet lovområde som både tidligere flertall i forbundsstyret, generalsektæren med flere har vist alt annet enn varsomhet overfor er, Personopplysningsloven og EUs personvernforordning (også kalt GDPR). GDPR har til formål å sikre vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rett til vern av personopplysninger. GDPR og personopplysningsloven skal beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger, og inneholder en rekke bestemmelser om slik behandling. Etter en gjennomgang med juridisk fagkompetanse på dette området er det sendt inn klage til offentligtilsynsmyndighet, som er Datatilsynet. Klagen er omfattende og er rettet mot Norges Motorsportforbund, mentoren som ble utpekt av NIF, administrasjonen i Norges Idrettsforbund, og advokatfirmaet som NMF har benyttet i en årrekke.

Da får vi avvente og se om politiet og Datatilsynet har kapasitet, og om det kan bli gjort en konkret vurdering av disse hendelsene av offentlig faglig myndighet. Håpet er at dette kan sette en standard for hva som er akseptabelt og gi en forebyggende effekt. Jeg håper også dette kan bidra til en grundig verdidebatt og om det er tilfredsstillende rettsikkerhet for enkelt medlemmer i norske idrett.

Framover mot sommeren vil også de interne varslingskanalene i norsk idrett prøves ut. Dette vil være de hendelsene som reguleres av norsk idretts egen interne lovgivning og retningslinjer. Hensikten er at vi får en tilsvarende vurdering av hva som er akseptabelt innenfor idrettens eget regelverk.

Naturligvis ønsker jeg også for egen del å få unnskyldning for den urett jeg mener jeg selv er blitt utsatt for. Noen vil sikkerhet mene at dette for kraftige tiltak, og jeg forventer motreaksjoner. Jeg har allerede mottatt den første hatmeldingen, men jeg har også mottatt unnskyldninger fra deltakere i den omtalte Messenger-gruppen hvor det ble framsatt en rekke uakseptable påstander og hvor valget til seksjonsstyrene og forbundsstyret ble planlagt. Jeg har også mottatt en unnskyldning fra en av de tillitsvalgte. Jeg oppfatter at vedkommende våger å stå fram av «ulike grunner». I rådende situasjon respektere jeg dette.

Det er et håp, og det er mange med meg som mener at det må en grundig selvransakelse til for finne tilbake til idrettens verdier og bygge opp et omdømme som kan gjøre oss igjen stolte av våre idretter.


SISTE: Politiet henla anmeldelsen mot NMF, 27. mai 2019. Begrunnelsen var: «Henlagt da det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. Straffeprosessloven §224, 1. ledd». I praksis betyr dette ut fra hensyn til politiets prioriteringer og kapasitet. Henleggelsen ble anket, men opprettholdt. Dessverre var dette som forventet.

Én kommentar til “Hvorfor ble politianmeldelse nødvendig!”

  1. Veldig flott skrevet Per ,takk for gode avklaringer. Venter fremdeles på en god redegjørelse fra vår nyvalgte president. Den unnskyldningen hun kom med på tinget holder ikke.
    BSA Ronny.

Det er stengt for kommentarer.