Hvor er vi – hvor skal vi?

I fartsidretter har det stor betydning hvor vi fester blikket. Evnen til å se opp og fram har avgjørende betydning for retning og resultat. Slik er det også i ledelse av organisasjoner. Har vi blikket for mye på forhjulet – forblir vi i samme sporet!

Idrettspolitisk dokument (IPD) er et verktøy som skal hjelpe oss å løfte blikket og se langt framover. Vi er et fleridrettsforbund med flere ansikter – men vi må opptre med ett ansikt og se i samme vei. Mangler vi felles visjon vil vi oppleve forvirring og risikerer å gå i hver vår retning. IPD er våre medlemmers viktigste styringsdokument for hvilken retning og ledelse vi ønsker i Norges Motorsportforbund. IPD er vårt mandat som vi gir til forbundsstyret for de fire neste årene (tingperioden). Det er av vesentlig betydning for forbudets utvikling at dokumentet reflektere det flertallet av forbundets medlemmer mener er riktig vei.


«Mange ønsker endring – men hvem vil endre seg?»

Hvor er vi – er en forutsetning for å utvikle en ny strategi for hvor vi skal de neste fire årene. Da må vi gjøre en grundig strategisk analyse av både indre og ytre forhold. Vi må forstå trendene blant våre medlemmer, idrettsutøvere, funksjonærer, foreldre, publikum, politikere og samfunn. Hvordan er utviklingen på kort og lang sikt for rekruttering, breddeidrett, toppidrett, klubbenes økonomi, løpsdeltakelse, kommunale driftstilskudd, spillemidler for nye idrettsanlegg, kommunenes arealplanlegging med tilrettelegging for motorsport, holdninger til motorsport, for å nevne noe.

«Når ble det gjort en grundig strategisk analyse i
Norges Motorsportforbund sist?»

Teknologiutviklingen – har også stor innvirkning på våre idretter. Parallelt med elektrifisering av kjøretøy øker miljøbevissthet i samfunnet. Hvordan er utviklingen i vårt karbonavtrykk? Digitalisering er en annen teknologitrend som  endrer hvordan vi kommuniserer. Særlig med våre yngre medlemmer, som er født med en smart telefon i hånden. Men også hvordan vi driver våre klubber og vårt idrettsforbund. Hvordan påvirker digitaliseringen mediabildet, sosiale medier og preferanser i forhold til underholdning og gjennomføring av våre idrettsarrangementer? Spørsmålene er mange.

«Politikk går hånd i hånd med fordommer og lette antagelser»

Politikk – er ikke basert på hvordan virkeligheten faktisk er –  men hvordan virkeligheten ser ut som den er. Motorsport er sterkt utsatt for politiske endringer. Vi må derfor kunne dokumentere vårt samfunnsbidrag, og sentralt for å utvikle vårt omdømme. Folkehelse, trafikksikkerhet og miljø er viktige politiske tema. Selv om vårt karbonavtrykk er beskjedent, er vi utsatt. Deler av miljøbevegelsen kan oppleves av flere som radikale, men har oppnådd økende politisk innflytelse og makt. Dette påvirker også lovreguleringen av samfunnet. Strengere miljøregulering er en økende trend. Motorsport er fra før betydelig lovregulert på flere områder. Vi er godt kjent med motorsportforskriften og vegtrafikkloven. Småbåtloven setter begrensninger for barneidrett innen båtsport. Vannjet er ytterligere regulert i egen forskrift. Bare for å nevne noen aktuelle lovområder. Her på vi som forbund på forkant av utviklingen!

Hvor skal vi – er vår viktigste felles beslutning. Vi vil aldri være sikre på om vi gjøre de riktige valgene, men vi må være sikre på at vi har undersøkt så godt vi kan før vi tar våre beslutninger. Beslutninger som skal vare minst ut tingperioden. Forbundstinget varer i to dager. På disse to dagene skal vi ta våre viktigste beslutninger for de neste 4 årene. Forbundstinget er «toppen» av vår demokratiske idrettsmodell. Det kreves forberedelser – gode forberedelser om vi skal oppleve at idrettsdemokratiet skal virke som det skal.

«Vi har begrenset kompetanse hver for oss»

Vår kompetanse – hver for oss er begrenset. Noen klubber har god kompetanse på motorsykkeidrett, andre på båtsport, RC eller snowcross. Flere har opparbeidet god kunnskap om rekruttering, arrangementer og klubbdrift med mer. Sammen har vi kompetanse innen de flest områder.

«Sammen er vi Nitrometan

Vi ønsker – alle å bidra til å utvikle gode rammer for våre idrettsgrener, for våre medlemmer, for våre utøvere, funksjonærer, foreldre og andre frivillige. Være en del av et fellesskap og et forbund som løfter fram over våre idretter. Vi ønsker annerkjennelse lokalt, nasjonalt, idrettspolitisk (NIF, idrettskretser, idrettsråd) og politisk for våre idrettslige prestasjoner, idrettsarbeid, og frivillige samfunnsinnsats. Vi ønsker våre idretter skal bli sett av media og oppnå popularitet som en folkesport, slik vi ser i våre naboland og Europa forøvrig.

Kilde: Loveumentary

Av 47 innkomne forsalg er det kun to forslag som omhandler vår strategi. Dette er sak 06.44 fra NMK Gardermoen om tilfredshetsundersøkelse, og sak 06.43 fra Karmøy Motocrossklubb om å gjennomføre en grundig strategisk analyse hvor alle medlemmene blir involvert. Her er forslaget til Karmøy Motocrossklubb:

Forslag om å gjennomføre en grundig strategisk analyse – sak 06.43:

1) Nytt forbundsstyre skal gjennomføre en grundig strategisk analyse av utvikling og trender innenfor alle områder som kan påvirke utvikling av forbundets idretter i et 10-års perspektiv. Det skal også kartlegges utvikling av forbundets medlemsmasse, lisenser, løpsdeltakelse, økonomi, og annen relevant intern informasjon. Resultatene skal sendes på høring til klubbene.

2) Representanter fra klubbene skal inviteres til strategiseminar i hver av forbundets seks regioner, hvor resultatene skal presenteres og utfordringer drøftes. Innspill og forventninger fra klubbene skal kartlegges.

3) Seksjonsstyrene skal tilsvarende drøfte utfordringer og samle innspill i sine organer og grener.

4) Basert på resultater og innspill skal forbundsstyret utarbeide et revidert idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2017 – 2021. Disposisjon og tema skal baseres på tilsvarende IPD i NIF. Om nødvendig skal også organisasjonsmodell og lov revideres.

5) Forbundsstyret skal innkalle til ekstraordinært forbundsting i henhold til NMF-lov § 20, hvor forbundsstyret skal framlegge for vedtak revidert idrettspolitisk dokument (IPD), og eventuelt revidert organisasjonsmodell og revidert lov. Ekstraordinært forbundsting skal arrangeres kostnadseffektivt i forbindelse med motorsportkonferansen november 2017 (jmf. NMF-lov § 28).

Les hele saken i tingdokumentet:  06.43/vedlegg 38/side 25, fra Karmøy Motocrossklubb. Samt sak 06.44/vedlegg 39/side 27 fra NMK Gardermoen.

Kilde: ”The Strategy Concept and Process”, Arnoldo C. Hax & Nicolas S. Majluf

«Det hjelper lite om forbundstinget beslutter å støtte forslaget om å gjennomføre en grundig strategiprosess om styret ikke har kompetanse til å gjennomføre».

Årets valgkomité – har sannsynligvis aldri hatt en større utfordring om å foreslå et nytt forbundsstyre. Valgkomitéen må forstå hvilket kompetansebehov forbundet har de neste 4 årene. Identifisere styrekandidater med riktig kompetanseprofil. Et team som også har riktige holdninger og personlige egenskaper som kan utfylle hverandre. Dette styreteamet skal lede vårt forbund gjennom neste tingperiode på en slik måte at flertallet av våre medlemmer opplever idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

«Godt ting og godt valg!»