Motorsportkonferansen 17. november 2018

Under Motorsportkonferansen 17. november 2018, ble det gitt to orienteringer under fellessamlingen om forbundsstyrets arbeid .

Den ene orienteringen var om styrets arbeid knyttet til varselsaker og arbeidsmiljø i administrasjonen. Et par dager før motorsportkonferansen hadde en tidligere tillitsvalgt gitt media taushetsbelagt og personsensitiv informasjon knyttet til saksbehandlingen i forbundet. Mediaomtalen førte til et stort informasjonsbehov hos våre medlemmer.

Den andre orienteringen var om styrets arbeid knyttet til opprydding i økonomiske forhold, endringsprosesser. kompleksitet i organisasjonen, medlemstilfredshet og rekrutteringspotensialer.

Mange har etterspurt disse to presentasjonen. Trykk på «bildene» og se presentasjonene i «full screen».

«Unnskyld – kjære motorsportvenner!»

Fjoråret var et krevende år. Vi var klar med ny visjon «Motorsportglede til folket» like før «Me-too kampanjen» tente et håp om at tidligere klager ville bli gitt en bedre behandling enn det som tidligere var erfart. Flere år med krevende arbeidsmiljø toppet seg, og utløste en handlingsplikt for både forbundsstyre og generalsekretær. Ikke nok med det. Revisor hadde også over flere år påpekt svak økonomiske styring. Forbundsstyret og (daværende) generalsekretær måtte igangsette tiltak.

Ansvarlig ledelse av endringsprosessene må fortsette framover. I regnskapsåret 2018 har det påløpt betydelige ekstraordinære kostnader og nedskrivinger av verdier. Innværende år vil det også påløpe ytterligere ekstraordinære kostnader.

I fjor ble det behandlet over 20 varselsaker og bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og medarbeidere. De fleste fra perioden 2012-2014, men også noen av nyere dato. Heldigvis ingen med seksuell karakter. Forbundsstyret valgt meg og to styremedlemmer til å være saksbehandlere. 2018 ble «et lærerikt år», og gav en ubehagelig innsikt i gamle historier. Historier som de aller fleste av oss heldigvis ikke er en del av, men som vi likevel må bære byrden av fordi «historiene» lever fortsatt i depotene. Dette påvirker også vårt omdømme og reduserer gode sponsormulighet. Når jeg ble forespurt om å stille som presidentkandidat i 2017, ble jeg fortalt disse «historiene». Jeg tenkte at «historie-er-historie», og som ny president «uten historie» kunne jeg fokusere framover. Derfor gikk jeg til valg «på framtiden – ikke på historien» og lovet å prioritere virksomhetsledelse foran politisk ledelse. I dag innser jeg at jeg var naiv. Det er bare vi som var saksbehandlere som kjenner innholdet av varselsakene, og vår innsikt er taushetsbelagt. Forbundsstyret kjenner kun til «overskriftene», ikke identiteter på personer. Etter beste evne har vi forsøkt å følge idrettens retningslinjer for behandling av varselsaker, samtidig balansere mot medlemmenes behov for innsyn og vår ambisjon om «åpenhet». En svært krevende balanse mot klare grenser i personopplysningsloven og GDPR-reglene.

Det jeg kan fortelle om disse «historiene» er at de har ikke oppstått tilfeldig. Noen er blitt så kraftig fornærmet at de har forlatt idretten, eller byttet idrett. Det er et klart mønster, og jeg blir trist når jeg ser at de aller fleste hendelsene kunne blitt løst der og da med et «unnskyld!». I hovedsak handler sakene om mangel på «god folkeskikk». På organisasjonsnivå er det mangelfull eller manglende saksbehandling. Ja – vi har en lidenskapelig motorsportglede, og det «bobler over» av og til. Heldigvis har de fleste av oss evnen til å se når det er passende å si «unnskyld» og gå videre i livet. Noen få av oss har ikke den evnen og her må vi andre hjelpe til. Så raskt som mulig bringe partene sammen og «lufte-ut». Vi gjør alle feil. Det er helt umulig å unngå feil i en så kompleks og lidenskapelig motorsport-organisasjon som vår. Det uheldige er når «ufeilbare» personer kommer i ledende posisjoner. Tidligere strategi har vært «å tie-ihjel» til det går over. Prisen for dette betaler vi i dag. Nedskriving av store verdier må tas, ikke bare i årsregnskapet. De største tapene kommer i form av redusert omdømme. Derfor var jeg stolt over at forbundsstyret i fjor vedtok å sende skriftlig beklagelse til de fornærmede i alle de gamle varselsakene. Vi «på toppen» tok et samlet oppgjør med dårlig «kommunikasjonskultur». Noen av de fornærmede hadde falt i «unåde på livstid», og kunne nå begynne å reise seg igjen og ta del av vår motorsportglede. Vi har fortsatt utfordringer. Profilerte idrettsutøvere må fortsatt sperre «kommentarfeltet» i sine kanaler på sosiale medier. Det er alt for mange usaklige kommentarer og karakteristikker, som ødelegger for våre utøveres sponsormuligheter.

Forbundsstyrets viktigste rolle er å arbeide for våre verdier, uhildet og saklig kommunikasjon og prosesser. Varslinger og dårlig kommunikasjonskultur gir oss bare tapere. Nå er tiden overmoden for å utvikle oss selv til å bli vinnere. Vi er en interesseorganisasjon som skal fremme vår egne medlemmers interesser. Vår felles visjon er «Motorsportglede til folket!». For å lykkes tror jeg må bli flinkere til å vise større grad av ydmyket. Jeg tror vi har behov for en kampanje som gjør oss flinkere til si «unnskyld» til hverandre. UNNSKYLD, kjære motorsportvenner – det er aldri for seint.

Per Velde

Utvikling krever teamwork på alle plan!

Kilde: www.teamworkandleadership.com

Først ønsker jeg å takke – motorsportmiljøet og tillitsvalgte i klubber og grener for den tillit jeg fikk både før og under tinget.  Jeg var i ferd med å trekke mitt kandidatur da jeg ble sterkt oppfordret til å stå løpet ut. Jeg ønsker også å takke mine motkandidater for «fair race». Særlig Tor Linnerud, som har bidratt med gode og åpne samtaler helt siden i fjor høst. Tor er en betydelig ressurs for vårt forbud som jeg håper å ha et godt samarbeid med framover.  Jeg håper også Bjørgulf Sverdrup Lund vil bidra med sitt engasjement for motorsporten framover, særlig på politisk nivå. Vi er nødt vil å være samlet om vi skal lykkes framover.

Teamwork på alle plan – Forbundstinget opplevde mange som et gjennomslag for medlemmenes interesser. Ønsker vi endring og utvikling må også være villig til å endre også oss selv. Vi er et av Norges største idrettsfelleskap med 36.000 medlemmer. Utvikling krever «teamwork» på alle plan.  I forbundstinget ble det dessverre mye fokus på «regelstyring» og lite perspektiver om framtidens ambisjoner og utfordringer. Samtidig var det et mindretall som ble meget skuffet og bekymret. Jeg merket meg særlig tilbakemeldingen fra båtsportmiljøet etter et av mine innlegg. Kritikken var berettiget og den tar jeg til etterretning og noter den i min «lærebok». I konkurranser kan det bli tøffere enn man selv ønsker – også i politiske konkurranser. Nå er det «politiske heatet» over, og fokuset må rettes mot våre virkelige oppgaver – arbeidet med å utvikle våre idretter, forbund og rammebetingelser.

Hele forbundet – For meg er det en selvfølge at forbundsstyret utøver god ledelse for hele forbundet, alle seksjoner, alle grener, alle tillitsvalgte, alle klubber og alle utøvere.  Beslutninger for en idrett skal ikke tas på bekostning av en annen idrett. Personlig vil være spesielt interessert i å lytte til mindretallet ved siste forbundsting. Vi kan ikke forvente å bli enige om alt, men vi må gjøre vårt beste for å drøfte oss fram til gode løsninger. Motorsporten og vårt forbund eies av våre medlemmer og da har alle rett til å bli hørt og oppleve flest mulig fordeler som medlem av vårt fellesskap. Det oppfatter jeg også er i samsvar med hva vi besluttet på tinget om å gjennomføre en grundig strategiprosess.

Strategiprosess – I første styremøte vil vi allerede starte planleggingen av strategiprosessen som ble besluttet på tinget. Tinget besluttet følgende:

1) Nytt forbundsstyre skal gjennomføre en grundig strategisk analyse av utvikling og trender innenfor alle områder som kan påvirke utvikling av forbundets idretter i et 10-års perspektiv. Det skal også kartlegges utvikling av forbundets medlemsmasse, lisenser, løpsdeltakelse, økonomi, og annen relevant intern informasjon. Resultatene skal sendes på høring til klubbene.

2) Representanter fra klubbene skal inviteres til strategiseminar i hver av forbundets seks regioner, hvor resultatene skal presenteres og utfordringer drøftes. Innspill og forventninger fra klubbene skal kartlegges.

3) Seksjonsstyrene skal tilsvarende drøfte utfordringer og samle innspill i sine organer og grener.

4) Basert på resultater og innspill skal forbundsstyret utarbeide et revidert idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2017 – 2021. Disposisjon og tema skal baseres på tilsvarende IPD i NIF. Om nødvendig skal også organisasjonsmodell og lovnorm revideres.

5) Forbundsstyret skal innkalle til ekstraordinært forbundsting i henhold til NMF-lov § 20, hvor forbundsstyret skal framlegge for vedtak revidert idrettspolitisk dokument (IPD), og eventuelt revidert organisasjonsmodell og revidert lovnorm. Ekstraordinært forbundsting skal arrangeres kostnadseffektivt i forbindelse med motorsportkonferansen november 2017 (jmf. NMF-lov § 28).

Første forbundsstyremøte er 4. mai – da skal styret først formelt konstitueres og bli kjent med hverandre. Lederteamet må finne felles plattform for samarbeid og ledelse. Et samlet forbundsstyre er også en forutsetning for å lykkes framover. Jeg ble valgt fordi jeg vil arbeide for at forbundsstyret skal ha fokus på tema og overføringsverdier mellom seksjonene. Legge til rette for at eksterne og interne rammebetingelser blir best mulig for at våre seksjoner best kan lykkes med å utvikle våre særidretter. Det er primært i særidrettene våre medlemmer har sine interesser. I tillegg til dette må forbundsstyret få oversikt over alle formelle forpliktelser, vårt arbeidsgiveransvar for alle ansatte, eksterne avtaler og økonomi. Dette vil også inkludere et tema vi vet flere tillitsvalgte er opptatt av – utstående reiseoppgjør og andre utlegg.

Takker alle som har fulgt min blogg – forbundsstyret konstitueres 4. mai!

To presidentkandidater – mange utfordringer

Kilde: www.toonpool.com

I helgen er det forbundsting! Dette er vår mulighet som «eiere» av forbundet til å bestemme retningen de neste fire årene. Forbundet står foran mange utfordringer – og skal velge mellom to presidentkandidater: en kandidat med 8 års erfaring fra fylkes- og kommunepolitikk og en med lang og bred ledererfaring fra næringslivet.

To helt forskjellige presidentkandidater – Hvilken kompetanse bør vektlegges? Erfaring fra politisk ledelse eller erfaring fra ledelse i næringslivet og store organisasjoner? Ledelse basert på ideologi eller ledelse med fokus på verdiskaping? Politisk program eller gjennomføringsevne? Politisk nettverk eller idrettsnettverk? Utdanning som sivilingeniør i byggfag med spesialisering i bæreevnen til flyplassdekker, eller utdanning som master/siviløkonom i markedsøkonomi med spesialisering i forbrukeratferd, strategisk ledelse og innovasjonsledelse?

Årets valgkomité har hatt en krevende oppgave. For å avgjøre hvilket kompetanseprofil som skal legges vekt på må valgkomitéen ha innsikt i forbundets strategi og utfordringer. Bak årets forslag til revisjon av idrettspolitisk dokument er det ingen grundig strategisk analyse. Strategidokumentet er i store trekk en gjengivelse av forrige tingperiode. Altså fire år gammelt. I mangel på en god analyse – øker sannsynligheten for at  valgkomitéen kan ha vektlagt kriterier som ikke passer med forbundets utfordringer og kompetansebehov.

Inneværende idrettspolitisk dokument (IPD) er full av ambisjoner – forbundsstyrets beretning skulle gitt oss svarene på oppnådd resultater. Her et lite utdrag:

IPD om Breddeidrett – «NMF skal legge til rette for at klubbene i de enkelte regionene skal kunne samarbeide enkelt for å utvikle regionens konkurranser og arrangementer både i antall, variasjon og kvalitet. Mange små lokale konkurranser skal stimulere til økt aktivitet. Modeller for store uhøytidelige breddearrangement for mosjonister må utvikles» (jmf. 3.1.1).

Utfordring: Frustrasjonen i klubbene er stor. Hvorfor er det så vanskelig å utvikle store uhøytidelige breddearrangement for mosjonister? Til dette tinget finner vi minst fire forslag om å endre Nasjonalt Konkurransereglement om konkurransekategorier og tilpasning til lav-terskelløp (jmf.  § 6.1).

IPD om Miljøansvar – «Forbundet skal ligge i forkant av utviklingen når det gjelder å erstatte fossilt brensel med fornybar energi i motorsporten» (jmf. 3.4.4).

Utfordring: Har vi noe plan her….?

IPD om Barneidrett – «Forbundet skal utvikle et tilbud til barn innenfor flere grener. Kvaliteten på barneidrettsarbeidet skal ha fokus i tingperioden» (jmf. 3.1.2).

Utfordring: En undersøkelse i 2013 om holdninger til motorsport viser at motorsport ikke er egnet som barneidrett. Urovekkende! Hvordan har disse holdningene eller fordommene utviklet seg i tingperioden? Hvordan er omdømmet til motorsport?

Iflg forbundstyrets beretning har Barneidrettsutvalgets arbeid ligget nede den siste tiden.

IPD om Ungdomsidrett – «I samråd med unge utøvere skal det utvikles tiltak og aktiviteter som bidrar til at ungdom fortsetter som aktive utøvere og medlemmer og finner sin egen rolle i idretten» (jmf. 3.1.3).

Utfordring: Styrets beretning viser en medlemsstatistikk med nedgang på minus 12% for medlemmer under 19 år. For jenter under 19 år er fallet på hele 25%

IPD om Kvinneidrett – «NMF skal tilstrebe etablering av egne kvinneklasser og bærekraftige NM for kvinner i grener der det er naturlig» (jmf. 3.1.5).

Utfordring: Virkelig en utfordring når medlemstallet for jenter faller kraftig…

IPD om Toppidrett – «Hovedmålet bør være at NMF er en av verdens beste motorsportnasjoner» (jmf. 3.1.4).

Utfordring: Hvor langt er vi unna en topplassering…? Hvordan dette måles er ikke definert.

IPD om Markedsføring og informasjon – «Motorsporten skal være godt synlig i mediebildet. Våre idretter og fremste utøvere skal være alminnelig godt kjent blant folk flest. Inntektene til forbundet skal i hovedsak komme fra statlige tilskudd, medlemsinntekter og kommersielle samarbeidspartnere. NMFs markedsinntekter skal økes opp mot gjennomsnittet av norske idrettsforbund. Det skal jobbes aktivt for å skaffe marked/sponsorinntekter som en del av inntektsgrunnlaget og NMF skal ha nødvendig fagkompetanse på dette området» (jmf. 3.5.1).

Utfordring: Sponsorinntekter i 2016 var på kr. 185.400. 0,7% eller 7 promille av forbundets totale inntekter på 27 millioner».

«Hvordan følger vi opp våre strategiske mål og strategier?»

Strategi og budsjett – Er det en rød tråd mellom strategi og budsjett? Det er vanskelig å se hva som er satt av til utvikling eller investering. Alt er bakt inn i driftsbudsjettet. Dette er sikreste vei for at alt blir som før.

Gjennomføringsevne – dette var bare et lite utvalg av områder. Da er mange områder ikke nevnt: felles visjon, rekruttering generelt, utvikling av god klubbøkonomi, lisenssystemet, IT-prosjektene, verdibasert ledelse, med mer. Det mangler ikke på ambisjoner og tilhørende utfordringer – spørsmålet er hvordan det er med vår gjennomføringsevne?

Tingets valg – står mellom to helt forskjellige presidentkandidater!

Du bestemmer – godt valg!

Hvor er vi – hvor skal vi?

I fartsidretter har det stor betydning hvor vi fester blikket. Evnen til å se opp og fram har avgjørende betydning for retning og resultat. Slik er det også i ledelse av organisasjoner. Har vi blikket for mye på forhjulet – forblir vi i samme sporet!

Idrettspolitisk dokument (IPD) er et verktøy som skal hjelpe oss å løfte blikket og se langt framover. Vi er et fleridrettsforbund med flere ansikter – men vi må opptre med ett ansikt og se i samme vei. Mangler vi felles visjon vil vi oppleve forvirring og risikerer å gå i hver vår retning. IPD er våre medlemmers viktigste styringsdokument for hvilken retning og ledelse vi ønsker i Norges Motorsportforbund. IPD er vårt mandat som vi gir til forbundsstyret for de fire neste årene (tingperioden). Det er av vesentlig betydning for forbudets utvikling at dokumentet reflektere det flertallet av forbundets medlemmer mener er riktig vei.


«Mange ønsker endring – men hvem vil endre seg?»

Hvor er vi – er en forutsetning for å utvikle en ny strategi for hvor vi skal de neste fire årene. Da må vi gjøre en grundig strategisk analyse av både indre og ytre forhold. Vi må forstå trendene blant våre medlemmer, idrettsutøvere, funksjonærer, foreldre, publikum, politikere og samfunn. Hvordan er utviklingen på kort og lang sikt for rekruttering, breddeidrett, toppidrett, klubbenes økonomi, løpsdeltakelse, kommunale driftstilskudd, spillemidler for nye idrettsanlegg, kommunenes arealplanlegging med tilrettelegging for motorsport, holdninger til motorsport, for å nevne noe.

«Når ble det gjort en grundig strategisk analyse i
Norges Motorsportforbund sist?»

Teknologiutviklingen – har også stor innvirkning på våre idretter. Parallelt med elektrifisering av kjøretøy øker miljøbevissthet i samfunnet. Hvordan er utviklingen i vårt karbonavtrykk? Digitalisering er en annen teknologitrend som  endrer hvordan vi kommuniserer. Særlig med våre yngre medlemmer, som er født med en smart telefon i hånden. Men også hvordan vi driver våre klubber og vårt idrettsforbund. Hvordan påvirker digitaliseringen mediabildet, sosiale medier og preferanser i forhold til underholdning og gjennomføring av våre idrettsarrangementer? Spørsmålene er mange.

«Politikk går hånd i hånd med fordommer og lette antagelser»

Politikk – er ikke basert på hvordan virkeligheten faktisk er –  men hvordan virkeligheten ser ut som den er. Motorsport er sterkt utsatt for politiske endringer. Vi må derfor kunne dokumentere vårt samfunnsbidrag, og sentralt for å utvikle vårt omdømme. Folkehelse, trafikksikkerhet og miljø er viktige politiske tema. Selv om vårt karbonavtrykk er beskjedent, er vi utsatt. Deler av miljøbevegelsen kan oppleves av flere som radikale, men har oppnådd økende politisk innflytelse og makt. Dette påvirker også lovreguleringen av samfunnet. Strengere miljøregulering er en økende trend. Motorsport er fra før betydelig lovregulert på flere områder. Vi er godt kjent med motorsportforskriften og vegtrafikkloven. Småbåtloven setter begrensninger for barneidrett innen båtsport. Vannjet er ytterligere regulert i egen forskrift. Bare for å nevne noen aktuelle lovområder. Her på vi som forbund på forkant av utviklingen!

Hvor skal vi – er vår viktigste felles beslutning. Vi vil aldri være sikre på om vi gjøre de riktige valgene, men vi må være sikre på at vi har undersøkt så godt vi kan før vi tar våre beslutninger. Beslutninger som skal vare minst ut tingperioden. Forbundstinget varer i to dager. På disse to dagene skal vi ta våre viktigste beslutninger for de neste 4 årene. Forbundstinget er «toppen» av vår demokratiske idrettsmodell. Det kreves forberedelser – gode forberedelser om vi skal oppleve at idrettsdemokratiet skal virke som det skal.

«Vi har begrenset kompetanse hver for oss»

Vår kompetanse – hver for oss er begrenset. Noen klubber har god kompetanse på motorsykkeidrett, andre på båtsport, RC eller snowcross. Flere har opparbeidet god kunnskap om rekruttering, arrangementer og klubbdrift med mer. Sammen har vi kompetanse innen de flest områder.

«Sammen er vi Nitrometan

Vi ønsker – alle å bidra til å utvikle gode rammer for våre idrettsgrener, for våre medlemmer, for våre utøvere, funksjonærer, foreldre og andre frivillige. Være en del av et fellesskap og et forbund som løfter fram over våre idretter. Vi ønsker annerkjennelse lokalt, nasjonalt, idrettspolitisk (NIF, idrettskretser, idrettsråd) og politisk for våre idrettslige prestasjoner, idrettsarbeid, og frivillige samfunnsinnsats. Vi ønsker våre idretter skal bli sett av media og oppnå popularitet som en folkesport, slik vi ser i våre naboland og Europa forøvrig.

Kilde: Loveumentary

Av 47 innkomne forsalg er det kun to forslag som omhandler vår strategi. Dette er sak 06.44 fra NMK Gardermoen om tilfredshetsundersøkelse, og sak 06.43 fra Karmøy Motocrossklubb om å gjennomføre en grundig strategisk analyse hvor alle medlemmene blir involvert. Her er forslaget til Karmøy Motocrossklubb:

Forslag om å gjennomføre en grundig strategisk analyse – sak 06.43:

1) Nytt forbundsstyre skal gjennomføre en grundig strategisk analyse av utvikling og trender innenfor alle områder som kan påvirke utvikling av forbundets idretter i et 10-års perspektiv. Det skal også kartlegges utvikling av forbundets medlemsmasse, lisenser, løpsdeltakelse, økonomi, og annen relevant intern informasjon. Resultatene skal sendes på høring til klubbene.

2) Representanter fra klubbene skal inviteres til strategiseminar i hver av forbundets seks regioner, hvor resultatene skal presenteres og utfordringer drøftes. Innspill og forventninger fra klubbene skal kartlegges.

3) Seksjonsstyrene skal tilsvarende drøfte utfordringer og samle innspill i sine organer og grener.

4) Basert på resultater og innspill skal forbundsstyret utarbeide et revidert idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2017 – 2021. Disposisjon og tema skal baseres på tilsvarende IPD i NIF. Om nødvendig skal også organisasjonsmodell og lov revideres.

5) Forbundsstyret skal innkalle til ekstraordinært forbundsting i henhold til NMF-lov § 20, hvor forbundsstyret skal framlegge for vedtak revidert idrettspolitisk dokument (IPD), og eventuelt revidert organisasjonsmodell og revidert lov. Ekstraordinært forbundsting skal arrangeres kostnadseffektivt i forbindelse med motorsportkonferansen november 2017 (jmf. NMF-lov § 28).

Les hele saken i tingdokumentet:  06.43/vedlegg 38/side 25, fra Karmøy Motocrossklubb. Samt sak 06.44/vedlegg 39/side 27 fra NMK Gardermoen.

Kilde: ”The Strategy Concept and Process”, Arnoldo C. Hax & Nicolas S. Majluf

«Det hjelper lite om forbundstinget beslutter å støtte forslaget om å gjennomføre en grundig strategiprosess om styret ikke har kompetanse til å gjennomføre».

Årets valgkomité – har sannsynligvis aldri hatt en større utfordring om å foreslå et nytt forbundsstyre. Valgkomitéen må forstå hvilket kompetansebehov forbundet har de neste 4 årene. Identifisere styrekandidater med riktig kompetanseprofil. Et team som også har riktige holdninger og personlige egenskaper som kan utfylle hverandre. Dette styreteamet skal lede vårt forbund gjennom neste tingperiode på en slik måte at flertallet av våre medlemmer opplever idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

«Godt ting og godt valg!»

Det var mye bedre før!

Foto Tore Sørli: Røros Motorklubb, treningssamling for de minste og klubbmesterskap 2011

NEI det var ikke bedre før – i følge statistikken! Aldri før har vi hatt flere medlemmer og aldri før har vi hatt flere lisensierte utøvere! Hva var da bedre før…?

Norges befolkning – vokste med 4 prosent fra 2012 til 2015. I samme periode økte vår medlemsmasse med  6 prosent, fra 33.928 til 35.967 medlemmer.  Ikke nok med det – antall aktive viser også virkelig gode resultater – en økning på hele 21 prosent, fra 21.160 til 25.624 aktive. Det vil si ca. 71% aktive medlemmer. Dette er bra! (Se styrets beretning, side 13).

«Vi kan være stolte – men la oss se nærmere på tallene før vi feirer suksessen…» 

Barn og ungdom – representerer vår idretts framtid! Våre klubber utfører et formidabelt godt barne- og ungdomsarbeid. Mestringsglede, vennskap og trivsel er i fokus mer enn noen gang. Hva viser tallene for våre framtidige utøvere?

Fra styret beretning 2013-2017, se tingdokumenter.

Negativ trend – Ser vi nærmere på medlemstallene for barn- og ungdom (tallene nederst i stolpediagrammet over) viser medlemsstatistikken en urovekkende negativ trend mellom 2012 og 2015. Fallet i medlemsmassen for barn og unge mellom 0 og 19 år er minus 12 prosent. Fra 13.078 til 11.503 medlemmer, ca. minus 3 prosent pr år. Fallet er enda brattere i alderen 13 til 19 år.

Dramatisk for jenter – Isolert for jenter viser statistikken en nedgang for jenter under 19 år på hele minus 25 prosent. Fra 3.336 til 2.510 medlemmer. I aldersgruppen 13 til 19 er nedgangen enda mer dramatisk.

Hva skjer? Statistikk og analyser er ikke vårt forbunds sterkeste side. Medlemsutvikling er en hver medlemsorganisasjons viktigste styringsinformasjon. Når tallene viser en negativ utvikling over 4 år er utviklingen sterkt bekymringsfull. Alarmen burde gått for lenge siden.

Spørreundersøkelse med 586 respondenter fordelt mellom byene Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund, 2013

Omdømme og fordommer – i en forskningsstudie i 2013 ble 586 respondenter i tre norske byer spurt om holdninger til motorsport. Disse resultatene gir også klare indikasjoner på hva vårt forbund og klubber må arbeide med. Det virkelig positive var at våre idrettsutøvere blir anerkjent for gode ferdigheter. Det mest urovekkende var at folk mente motorsport var lite barnevennlig idrett, gav lav sosial status i vennekretsen, var mindre bra for helsen, og motorsport er en kostnadskrevende idrett. Undersøkelsen viste også at folk med kunnskap om motorsport har mer positive holdninger på forbedringsområdene. Særlig vedr. sosial status og barneidrett. Vi har et viktig holdningsarbeid foran oss.

Tiden er inne – barne- og ungdomsidretten må på dagsorden. Vi må i felleskap erkjenne situasjonen og forstå årsakene. Først da kan vi samle oss om å løfte barne- og ungdomsidretten. For barn og unge var det faktisk «bedre før»!

 

Skyter vi oss selv i hjelmen?

«Jeg er helt sikker på en ting – hvis vi kun har mulighet å tilpasse oss i løpet av to dager på tinget hvert fjerde år – vil vi aldri klare å utvikle vår idrett i takt med tiden!»

Innovasjon krever dynamikk! En organisasjon må følge med i tiden og løpende endringer i samfunnet. Et samfunn som endrer seg i stadig økende fart. Politisk, miljø, regulering, teknologi, men også nye trender hos våre medlemmer. Dagens barn- og ungdom har mange idretts- og fritidstilbud å velge mellom. Kampen om nye medlemmer vil bli hardere i årene som kommer. Samtidig blir det mer krevende å holde interessen hos våre egne unge utøverne. Vi må skape et idrettstilbud som engasjerer og gir idrettsglede for barn, ungdom, voksne, funksjonærer, trenere, tillitsvalgte, familie og publikum. På flere områder er vårt forbund bundet av reglementer slik at vi bare kan tilpasse oss våre egne medlemmers behov hvert fjerde år!

Forbundstingetvårt øverste organ – må begrense seg til å ta beslutning om de store linjene slik at vi holder en langsiktig stø kurs. Det vil si idrettspolitisk dokument (IPD/mål, strategi, organisasjon, budsjett) og loven som binder alt sammen. Alle andre beslutninger må tas i organer som har riktig kompetanse og er dynamiske nok til å forstå hva som er riktig. Seksjonsstyrer, grenkomitéer med mer. Forbundsstyret må fordele myndigheten og ressurser til organer med riktig kompetanse og ta beslutninger som er overgripende. Forbundsstyret skal lede i den retning og kontrollere at vi er på kurs i henhold til de rammer som ble besluttet av medlemmene i fellesskap på forbundstinget. Først da har vi mulighet til å følge med i tiden. Alle reglementer om konkurranseregler, medisinsk regler, markeds- og rettighetsbestemmelser, må tillates en viss dynamikk med muligheter for å kunne justeres i fireårsperioden.

Nasjonalt konkurransereglement § 5 – etter fleres mening er det beste eksempelet på at vi skyter oss selv i hjelmen er dilemma mellom mål om å utvikle uhøytidelige breddearrangement for mosjonister (IPD), og bestemmelsene i Nasjonalt konkurransereglement (NKR). Derfor må bestemmelsen i NKR § 5 om mulighet for endringer mykes opp slik at forbundsstyret får fullmakt til å gjøre kvalifiserte endringer etter behov.

No Panic – Beslutter vi på forbundstinget om å myke opp NKR § 5, trenger vi ikke å ha panikk for om de andre forslagene ikke blir vedtatt. Alle andre forslag kan da endres i etterkant av forbundstinget. Etter en grundig drøfting i våre seksjonsstyrer og/eller faglige utvalg, kan endelig beslutning tas i forbundsstyret. Det er to kun forslag som omhandler NKF § 5. Se forslagene (sak 06.29/vedlegg 25 og sak 06.30/vedlegg 26).

Er du klar for utvikle våre idretter? Da håper jeg å se deg på tinget. Det er du som er sjefen – men kun i to dager!

Kommenter eller del gjerne innlegget – se nedenfor.

Vær godt forberedt til tinget

ER DU KLAR TIL TINGET?

Jeg reflekterer over hvor mange forslag som er kommet. I tillegg til ordinære saker, foreligger det 47 forslag til behandling. Det er mange saker som skal behandles på to dager. Det blir en stor utfordring å få en god drøfting av alle disse sakene. Skal vi lykkes med å ta riktige beslutninger i de viktige sakene, må vi prioritere. Gode beslutninger krever forberedelser. Jeg vil oppfordre klubbledere å kontakte naboklubber og arrangere miniseminar for å prioritere og ta forberedende drøftinger på forhånd. Et effektivt ting vil være avhengig av at vi er samkjørt. Da kan vi få en mer konsentrert slutt-debatten på tinget før beslutningene tas. Brett opp ermene folkens – tilsammen 338 sider godt lesestoff. Det er du som bestemmer forbundets retning de neste fire årene. Ønsker deg et godt ting!

Innstiller Bjørgulv Sverdrup Lund

Jeg var imponert over valgkomitéens arbeid. Arbeidet virket seriøst og grundig. Godt intervju med utsjekk av flere av mine referanser. Jeg var derfor fast bestemt på å trekke mitt kandidatur om jeg ikke fikk valgkomitéens tillit. Det var før jeg leste valgkomitéens begrunnelse som fulgte innstillingen: «etter en totalvurdering». Etter alt arbeid valgkomitéen har lagt ned er jeg noe overrasket over denne sparsomme begrunnelsen. Nå er jeg blitt fortalt at det skal komme en grundigere begrunnelse nærmere tinget. Det er bra – men er for seint for min del. Jeg har mottatt mange telefoner de siste dagene, fra medlemmer som også opplever valgkomitéens begrunnelse som sparsom. Jeg er blitt sterkt oppfordret til å stille som motkandidat. Jeg har også full støtte fra min egen klubb. Naturligvis vil jeg ikke skuffe mine motorsportvenner – inntil videre – stiller jeg derfor som motkandidat. Fortsetter støtten gir jeg full gass i valgkampen fram mot tinget 22-23. april.  Vedlagt er kriteriene som valgkomitéen har vurdert kandidatene etter – ta en vurdering selv! Det er du som bestemmer forbundets ledelse de neste fire årene. Godt valg!